1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
« »

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van www.zulema.nl

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website www.zulema.nl gesloten worden, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Zulema accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden

Zulema heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de website te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Zulema kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Zulema en u is geldend op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website www.zulema.nl door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze en vervolgens op “ plaats bestelling “ te klikken.

5. Orderbevestiging

Zodra uw bestelling bij www.zulema.nl geplaatst is ontvangt u een bevestiging van uw bestelling per email. De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Ordernummer, factuurnummer, datum bestelling, omschrijving van het unieke Afrikaanse product, de totaal prijs, verzendmethode, uw naam, uw woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of anders het door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres.

6. Bewijs van opdrachten / elektronische communicatie

De administratie van Zulema geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Zulema verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Zulema verrichtte leveringen. Zulema erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dit eveneens.

7. Risico en transport

Zodra uw bestelling verzonden is zal Zulema u hier over inlichten. Alle leveringen worden verzekerd verstuurd en gaan over op het moment van aflevering aan u.

8. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 5 dagen na ontvangst betaling tenzij anders schriftelijk met u overeen gekomen is. Indien Zulema de leveringstermijn niet na kan komen zal Zulema dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons per email te melden, waarna Zulema het reeds door u betaalde bedrag binnen 8 werkdagen aan u terug zal betalen.

9. Klachten

Zulema zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. Zulema zal trachten de klacht op te lossen, en u hiervan telefonisch of per e-mail binnen 5 dagen te informeren.

10. Gegevensbeheer en privacy

Zulema houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Zulema verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Zulema intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Zulema
Zulema zal onder geen beding persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan derden.
Zulema zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailing en/of acties.
Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Zulema maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage van uw persoonlijke gegevens, correcties hierin wenst te laten aanbrengen of delen van de gegevens wilt verwijderen. U kunt natuurlijk ook Zulema hier schriftelijk opdracht toe geven.

11. Nederlands recht en geschil.

Op alle overeenkomsten gesloten met Zulema is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Zulema naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Zulema te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Rotterdam, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

www.zulema.nl